تماس با دفتر پشتیبانی : ۰۹۹۱-۴۲۲-۰۰۸۰
  • سه شنبه، ۱۵ خرداد ۱۴۰۳ :: ۰۱:۱۸

در این نوشتار به چاپ متن آگهی ابلاغ وقت رسیدگی اداره کار در روزنامه کثیرالانتشار سراسری اشاره می کنیم.

چاپ متن آگهی ابلاغ وقت رسیدگی اداره کار

چاپ متن آگهی ابلاغ وقت رسیدگی اداره کار

نمونه متن اول: آگهی ابلاغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم آن

کلاسه پرونده:…….. وقت رسیدگی: ساعت ….. روز یکشنبه………..

خواهان: خانم / آقا…………………. به آدرس:……………

خوانده: ……………………………… به آدرس: مجهول المكان

خواسته: حق بیمه، عیدی و پاداش، سنوات، حقوق معوقه، اضافه کاری و حق ماموریت.

خواهان دادخواستی به خواسته فوق در سامانه جامع روابط ثبت نموده که پس از سیر مراحل قانونی به هيأت تشخیص مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان…… ارجاع گردیده است. با عنایت به اینکه به دلیل نامشخص بودن آدرس خوانده امکان ابلاغ قانونی میسر نمی باشد، لذا مراتب بنا به درخواست خواهان و تصمیم هیات تشخیص و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ٤٨ آئین دادرسی کار یک نوبت آگهی میشود تا خوانده به آدرس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان…………….. واقع در ………………..مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن را دریافت نماید و در وقت مقرر بالا جهت رسیدگی حضور بهم رساند.

نمونه متن دوم: آگهی ابلاغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم آن

آگهی ابلاغ با توجه به درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقا/ خانم …………. با کد ملی…………………که در جلسه مورخ ……….. کمیته بدوی اداره …………………………..مطرح شده و شغل ایشان با شرح …………………. مورد تائید قرار گرفته است.

لذا ابلاغ رای به کارفرما بخاطر مجهول المکان بودن شرکت/ آقا…………………. این ابلاغ در روزنامه کثیرالانتشار سراسری منتشر می شود.

شغل خواهان ……………….. از تاریخ………… لغایت …………………. مطابق با تبصره ۵ ماده ۸ تصویب نامه هیئت محترم وزیران رای مذکور ظرف مدت ۱۵ روز اداری از تاریخ ابلاغ نامه با ارائه تقاضای کتبی (فرم شماره ۴) به صورت حضوری توسط کارفرما یا نماینده قانونی وی در این اداره کل قابل تجدید نظرخواهی می باشد و در غیر اینصورت رای مذکور قطعی و لازم الاجراست. (ضمنا به اعتراض های ارسالی غیر حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد).

برای چاپ آگهی ابلاغ وقت رسیدگی اداره کار در روزنامه می توانید متن آگهی را در سایت چاپ آگهی بارگذاری کرده و یا اینکه کلمه «آگهی ابلاغ» را به شماره تلفن دفتر روزنامه یعنی 0991.422.0080 پیامک کنید تا کارشناسان ما با شما تماس گرفته و راهنمایی کنند.

تلفن روزنامهدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رفتن به بالا