تماس با دفتر پشتیبانی : ۰۹۹۱-۴۲۲-۰۰۸۰
چاپ آگهی مجمع در روزنامه

متن تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

متن تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به روز و ساعت جلسه و همچنین دستور جلسه اشاره دارد.
  • چهارشنبه، ۰۶ دی ۱۴۰۲
رفتن به بالا