تماس با دفتر پشتیبانی : ۰۹۹۱-۴۲۲-۰۰۸۰
  • جمعه، ۱۰ آذر ۱۴۰۲ :: ۱۱:۳۹

چاپ آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در روزنامه سراسری کثیرالانتشار یکی از شرایط اخذ سند است.

چاپ آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 در روزنامه

چاپ آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 در روزنامه

متن چاپ آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 در روزنامه بدین شرح است:

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره……… هیات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت……….. ناحیه …….تصرفات مالکانه بلامعارض – متقاضی…………. فرزند……….. بشماره شناسنامه ……… صادره از ……….. در ………… دانگ اعیان ملک …….به مساحت …….. متر مربع مفروز و مجزی شده از پلاک ………. فرعی از ………. اصلی بخش ………. واقع در ………….. که خود مالک رسمی میباشد محرز گردیده است لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی – اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول
تاریخ انتشار نوبت دوم

تلفن روزنامهدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رفتن به بالا